اعضا


اعضا

  • دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 61 عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد. رتبه علمی اساتید از مربی تا استادتمام به شرح زیر است:

       

گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار مربی  کل
مهندسی شیمی 4 3 6 - 13
مهندسی مکانیک  3 2 8 1 14
مهندسی عمران 3 6 4 - 13
مهندسی مواد 1 2 2 1 7
مهندسی معدن - 1 6 1 8
مهندسی صنایع - 1 3 3 7

 

  • تعداد کارکنان دانشکده مهندسی 55 نفر می باشد که در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی، دفتری و خدماتی مشغول به کار می باشند.

 

  • در این دانشکده  بیش از  2000 دانشجوی فعال در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.