مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ محمود اوكاتي صادق
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447908 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : oukati@hamoon.usb.ac.ir