امکانات دانشکده


امکانات دانشکده

این دانشکده دارای مرکز تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 8 سالن مجزا (برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در رشته گرایش های الکترونیک - قدرت - کنترل و مخابرات سیستم - مخابرات میدان و کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار ) و ۲ سایت کامپیوتری تخصصی و همچنین 8 سالن آزمایشگاه و کارگاه تخصصی می باشد.