کارکنان


پرسنل دفاتر اداری دانشکده

مسئول دفتر رئیس دانشکده

حلیمه طاهری

شماره اتاق : -

تلفن تماس : 31136544 -054

مسئول امور عمومی

احمدرضا عنانی

شماره اتاق: 23

تلفن تماس:31136554 -054

رئیس آموزش

مهری تازه رو

شماره اتاق:12

تلفن تماس:31136543 -054

کارشناس پژوهشی

ملیحه جهانتیغ

شماره اتاق:11

تلفن تماس:31136571 -054

کارشناس گروه مهندسی مخابرات

زهرا هزارئی

شماره اتاق: 37

تلفن تماس: 31136551 -054

کارشناس گروه مهندسی فناوری اطلاعات

زهرا دراجی

شماره اتاق: 38

تلفن تماس:31136555 -054

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر

مدینه پیری

شماره اتاق: 33

تلفن تماس:31136560 -054

کارشناس گروه مهندسی برق و الکترونیک

سمیه وفادار قاسمی

شماره اتاق: 39

تلفن تماس:31136561 -054

مسئول سایت شماره 1

حوا غلامپور

شماره اتاق: 45

تلفن تماس:31136572 -054

مسئول سایت شماره 1

محمدرضا میر

شماره اتاق: 45

تلفن تماس: 054-31136572

مسئول سایت شماره 2

معصومه ساداتی

مکان:گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس:31132777 -054

نیروی خدماتی

محمد نوری

شماره اتاق: 32

نیروی خدماتی

محمدرضا جهانتیغی

شماره اتاق: 32