کارکنان


پرسنل دفاتر اداری دانشکده

مسئول دفتر رئیس دانشکده

حلیمه طاهری

شماره اتاق : -

تلفن تماس : 31136544

کارشناس پژوهشی

ملیحه جهانتیغ

شماره اتاق:11

تلفن تماس:31136571

مسئول آموزش

مهری تازه رو

شماره اتاق:12

تلفن تماس:31136543

کارشناس گروه مهندسی مخابرات

زهرا هزارئی

شماره اتاق: 37

تلفن تماس: 31136551

کارشناس گروه مهندسی برق و الکترونیک

سمیه وفادار قاسمی

شماره اتاق: 39

تلفن تماس:31136561

کارشناس گروه مهندسی فناوری اطلاعات

زهرا دراجی

شماره اتاق: 38

تلفن تماس:31136555

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر

مدینه پیری

شماره اتاق: 33

تلفن تماس:31136560

مسئول امور عمومی

احمدرضا عنانی

شماره اتاق: 23

تلفن تماس:31136554

مسئول سایت شماره 1

حوا غلامپور

شماره اتاق: 45

تلفن تماس:31136572

مسئول سایت شماره 2

معصومه ساداتی

مکان:گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس:31132777

نیروی خدماتی

محمد نوری

شماره اتاق: 32

نیروی خدماتی

عبدالرحمان ریگی

شماره اتاق: 32