اساتید


اعضای هیات علمی

سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1397