کتاب های تالیف شده


کتابها

کتابهای تالیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

فرامواد و بلورهای فوتونی - مولفان: زهره درانی – دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

Description: C:\Users\user\Desktop\انتشارات\فرامواد و بلورهای فوتونی.jpg

   

سیستم مدیریت دوره های آموزشی مبتنی بر مودل - مولفان: مهندس هادی اسمعیلی – مهندس شاهپور رحمانی – دکتر سعادت پورمظفری

Description: C:\Users\user\Desktop\انتشارات\سیستم مدیریت آموزشی.jpg

   

یادگیری الکترونیکی تولید و اجرای محتوا - مولفان: دکتر علیرضا حیدرزادگان – مهندس هادی اسمعیلی – علی شهرکی

Description: C:\Users\user\Desktop\انتشارات\یادگیری الکترونیکی.jpg

   

دولت سیار - مولفان: دکتر نورمحمد یعقوبی – مهندس مهرآفرین بخشی - مهندس هادی اسمعیلی

Description: C:\Users\user\Desktop\انتشارات\دولت سیار.jpg