هیات علمی


اعضای هیات علمی

جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1400
هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1388 1395
محمود اوكاتی صادق
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395
احمد بختیاری شهری
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1400
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1398
نیك محمد بلوچ زهی
نیك محمد بلوچ زهی
balouchzahi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1397
سیدحامد ترابی
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1398
سیدسعید توكلی افشاری
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1398
پوریا جعفری
پوریا جعفری
pjafari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1399
احمد خواجه
احمد خواجه
akhajeh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1397
حمیده دشتی خویدكی
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1400
مهری رجائی
مهری رجائی
rajayi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1386 1399
مهدی رضایی
مهدی رضایی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1396
معصومه رضائی
معصومه رضائی
mrezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1391 1398
محمدحسین سرگلزائی
محمدحسین سرگلزائی
mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1395
مجتبی شهركی
مجتبی شهركی
mo_shahraki@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
مجید قدردان
مجید قدردان
ghadrdan@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
آسیه قنبرپور
آسیه قنبرپور
ghanbarpour@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1399
هنگامه كشاورز
هنگامه كشاورز
keshavarz@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1380 1396
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1400
محمدعلی منصوری بیرجندی
محمدعلی منصوری بیرجندی
mansouri@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1400
مهری مهرجو
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1397
شهرام مهنا
شهرام مهنا
shahram_mohanna@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1397
فرحناز مهنا
فرحناز مهنا
f_mohanna@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1383 1400
سمیرا نوفرستی
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1400