اخبار


اخبار

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی مخابرات تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 4/ 11/ 1396 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: دکتر فرشته السادات جعفری استاد راهنما: دکتر جواد احمدی...
دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی الکترونیک تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1/ 11/ 1396 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: دکتر مجید قدردان استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیر...
اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی الکترونیک از رساله دکتری خود دفاع نمود. تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 6/ 7/ 1396 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: دکتر محمدرضا رخشانی اس...