مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ نورمحمد يعقوبي
شماره داخلی : 6785
شماره مستقیم : 31136773 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : yaghoobi@hamoon.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ مرضیه اسفندیاری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
معاون پژوهشی/ جواد شهركي
شماره داخلی : 6787
شماره مستقیم : 31136787 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : j.shahraki@eco.usb.ac.ir