مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

مرضیه اسفندیاری
رئیس دانشکده
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397