اعضای هیأت علمی


هيأت علمي دانشکده

نورمحمد یعقوبی
رئیس دانشکده
نورمحمد یعقوبی
yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استاد
1382 1398
مرضیه اسفندیاری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397
جواد شهركی
معاون پژوهشی
جواد شهركی
j.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1377 1398
سیدعلیقلی روشن
مدیر گروه
سیدعلیقلی روشن
asr@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1398
زهرا وظیفه
مدیر گروه
زهرا وظیفه
zahravazife@gmail.com
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1390 1398
احمد ناصری
مدیر گروه
احمد ناصری
nasseri@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1389 1397
مرضیه اسفندیاری
مدیر گروه
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397
مهیم شیهكی تاش
مدیر گروه
مهیم شیهكی تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1398
حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
عبدالمجید ایمانی
عبدالمجید ایمانی
imani@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1396
احمد پیفه
احمد پیفه
pifeh@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1384 1398
علی اصغر تباوار
علی اصغر تباوار
ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397
رمضان حسین زاده
رمضان حسین زاده
ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397
نظر دهمرده قلعه نو
نظر دهمرده قلعه نو
nazar@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استاد
1375 1397
رامین زراعتگری
رامین زراعتگری
ramin@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1394
غلامرضا زمانیان
غلامرضا زمانیان
zamanian@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1380 1397
مهدی زیودار
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1386 1399
حبیب ا... سالارزهی
حبیب ا... سالارزهی
salarzehi@gmail.com
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1398
احمدرضا سرگلزهی
احمدرضا سرگلزهی
arsargolzehi@iran.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
مربی
1397 1397
محمدنبی شهیكی تاش
محمدنبی شهیكی تاش
mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1383 1397
مهدی فغانی
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1398
محمد قاسمی
محمد قاسمی
m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1389 1397
باقر كرد
باقر كرد
baqerkord@yahoo.co.uk
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1389 1397
امین رضا كمالیان
امین رضا كمالیان
kamalian2010@gmail.com
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1384 1396
عبدالعلی كشته گر
عبدالعلی كشته گر
alikeshtegar@yahoo.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1397
عالمه كیخا
عالمه كیخا
aleme.keikha@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1395 1399