آموزش


آموزش دانشکده

 

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی دانشکده :

 - توسعه گرایش های کارشناسی ارشد

- برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده در راستای بهبود کیفی آموزش و رفع مشکلات گروه های آموزشی

- برگزاری کلاس های رفع اشکال توسط دانشجویان

- اهتمام بر اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و قوانین آموزشی

رئیس آموزش دانشکده : خانم حوا جان آبادی