مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ دکترحسين جناآبادي
شماره داخلی : 2670
شماره مستقیم :
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hjenaabadi@gmail.com
معاون پژوهشی/ دکترحسين جناآبادي
شماره داخلی : 2670
شماره مستقیم :
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hjenaabadi@gmail.com
معاون پژوهشی/ دکترحسين جناآبادي
شماره داخلی : 2670
شماره مستقیم :
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hjenaabadi@gmail.com