اخبار


اخبار

معرفی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

معرفی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در فایل زیر پیوست می باشد

معرفی گروه

معرفی گروه آموزشی علوم ورزشی در فایل زیر پیوست می باشد 
جلسه ی آموزشی و پژوهشی دانشکده

جلسه ی آموزشی و پژوهشی دانشکده

در مورخ 1399/8/10 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر درمحمد کردی تمندانی با اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در دفتر ریاست دانشکده جلسه ی پرسش و پاسخ و برنامه ریزی ...

معرفی گروه روانشناسی عمومی

معرفی گروه روانشناسی عمومی  در فایل زیر پیوست شد

معرفی گروه آموزش و پرورش

معرفی گروه آموزش و پرورش در فایل زیر پیوست شد