آموزش


آموزش

تقویم آموزشی دانشکده

 

 

گروه های آموزشی و سیلابس های درسی: 

 

گروه مهندسی صنایع

سیلابس درسی گروه مهندسی صنایع

برنامه ترم بندی گروه مهندسی صنایع

 

گروه مهندسی معدن

- سیلابس درسی گروه مهندسی معدن 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی معدن

 

گروه مهندسی کامپیوتر

- سیلابس درسی گروه مهندسی کامپیوتر 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی کامپیوتر