مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

حسن رضایی
حسن رضایی / رئیس دانشکده
hrezaei@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی
استادیار
1379 1394
مریم عرب عامری
مریم عرب عامری / معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی
استادیار
1388 1397
محمدحسین دهقان
محمدحسین دهقان / معاون پژوهشی
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی
استادیار
1379 1396