فعالیت های دانشجویی


فعالیت های دانشجویی

  • project img
  • آموزش برنامه لاتک (زی پرشین) و قالب های بیمر- محدثه صفری زاده

  • project img
  • کارگاه آموزش تابع در ریاضیات محض - مهرداد کهرازه