مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

حسن رضایی
رئیس دانشکده
حسن رضایی
hrezaei@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1394
مریم عرب عامری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مریم عرب عامری
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1387 1398
محمدحسین دهقان
معاون پژوهشی
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1398