اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

علیرضا آبین
علیرضا آبین
alireza_abin@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1399
مصطفی اربابی مجاز
مصطفی اربابی مجاز
dr.arbabimojaz@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1398
حسین خدایار
حسین خدایار
h.khodayar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
امیرحمزه سالارزائی
امیرحمزه سالارزائی
amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد
1375 1400
احسان سامانی
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
جواد شایان فر
جواد شایان فر
j_shayanfar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1393 1394
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
arabshahi255@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1400 1400
محمدرضا كیخا
محمدرضا كیخا
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1384 1400
نادر مختاری افراكتی
نادر مختاری افراكتی
dr_mokhtariafra@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1400