کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد 23 146