رشته های تحصیلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
توضیحات : فقه و مباني حقوق اسلامي

مقطع: کارشناسی

تعداد دانشجو:180 نفر

آمار فارغ التحصیلان: ۷۲۰ نفر

تعداد کل واحد های دوره : ۱۳۷

واحد سال ایجاد : ۱۳۸۴

فایل سیلابس:فقه1

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد

توضیحات : فقه و مباني حقوق اسلامي

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد دانشجو: ۳۰ نفر

آمار فارغ التحصیلان: 12۴ نفر

تعداد واحد پایان نامه : ۴واحد

سال ایجاد : ۱۳۸۷

فایل سیلابس:فقه2

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری
توضیحات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع: دکتری

تعدا دانشجو : 120نفر

تعداد کل واحدهای دوره : ۳۶ واحد

تعداد واحد پایان نامه : ۱۸ واحد

سال ایجاد : ۱۳۹۳

فایل سیلابس:فقه3

 

DocumentsUSB