کارشناسی

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی 165 815