پژوهشسرکار خانم دکتر مریم شعبانزاده
معاونت محترم پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6747

آقای علیرضـا الهـامی
کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6753


 

وظایف حوزه پژوهشی دانشکده
 

  • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
  • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
  • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
  • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
  • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
  • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
  • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در حوزه های مختلف پژوهشی به شرح زیر فعال می باشد


 1- سابقه شرکت در  نمایشگاه استانی

2 - برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی وفناوری

3 - برگزاری کرسی های نظریه پردازی

4 - انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز مختلف استانی و کشوری

5 - شرکت در جشنواره ها ومسابقات ملی