مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ مريم خليلي جهانتيغ
شماره داخلی : 2746
شماره مستقیم : 33430102
فکس : 33433100
پست الکترونیک : khalili@lihu.usb.ac.ir, shahnameh1390@yahoo.com
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ محمد شيخ
شماره داخلی : 2449
شماره مستقیم : 31132449 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : sheikh_m20@yahoo.com
معاون پژوهشی/ مريم شعبانزاده
شماره داخلی : 2506
شماره مستقیم : 31132506 54 98+
فکس : ,shabanzadeh_m@yahoo.com
پست الکترونیک : mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
مدیر گروه/ حسین ابراهیم زاده آسمین
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ebram291 @yahoo.com