مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

مریم خلیلی جهانتیغ
رئیس دانشکده
مریم خلیلی جهانتیغ
khalili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1375 1396