تماس با ما


تماس با ما

زاهدان- بلوار دانشگاه- دانشگاه سیستان وبلوچستان- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن ریاست دانشکده:33440420-054

تلفن مسئول دفترآقای عباسعلی رمرودی:31136749

کد پستی :655-98135

فاکس:33440085