تاريخ

همزمان با تأسیس دانشسرای عالی زاهدان در سال 1355 گروه تاریخ نیز تاسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال 1376 به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال 1376 لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد  و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می ÷ذیرد . همچنین گروه تاریخ از سال 1380 تاکنون در 4 گرایش دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می نماید و در حال حاضر دارای 42 دانشجو در گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی ، 21 دانشجو در گرایش تاریخ اسلام و 12 دانشجو در گرایش تاریخ جهان و 17 دانشجو در گرایش تاریخ ایران باستان می باشد و در صدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در رشته ی فرهنگ و زبانهای باستانی و دوره دکتری تاریخ عمومی جهان است این گروه در حال حاضر دارای 10 عضو هیأت علمی است