سه شنبه 29 مهر 1393
تاريخ

همزمان با تأسیس دانشسرای عالی زاهدان در سال 1355 گروه تاریخ نیز تاسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال 1376 به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال 1376 لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد  و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می ÷ذیرد . همچنین گروه تاریخ از سال 1380 تاکنون در 4 گرایش دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می نماید و در حال حاضر دارای 42 دانشجو در گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی ، 21 دانشجو در گرایش تاریخ اسلام و 12 دانشجو در گرایش تاریخ جهان و 17 دانشجو در گرایش تاریخ ایران باستان می باشد و در صدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در رشته ی فرهنگ و زبانهای باستانی و دوره دکتری تاریخ عمومی جهان است این گروه در حال حاضر دارای 10 عضو هیأت علمی است
 مدیریت گروه در حال حاضر بر عهده جناب آقای دکتر مسعود مرادی می باشد
 

 دروس گروه آموزشي تاریخ گرايش کارشناسی تاریخ       

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

(پايه، تخصصي، ...)

ترم ارائه

(ترم اول يا ترم دوم)

1

كليات ومباني علم تاريخ

2

پايه

اول

2

كليات جغرافياباتكيه برجغرافياي ايران

2

پايه

اول

3

مباني جامعه شناسي

2

پايه

اول

4

قرائت متون تاريخي به زبان عربي1

2

پايه

اول

5

يونان ورم

2

اصلي

اول

6

تاريخ ايران ازايلاميها تاپايان هخامنش

4

اصلي

اول

7

روش تحقيق درتاريخ

2

پايه

دوم

8

گاهشماري وتقويم

2

پايه

دوم

9

تاريخ سلوكي واشكاني

2

اصلي

دوم

10

تاريخ ايران دردوره ساسانيان

4

اصلي

دوم

11

قرائت متون تاريخي به زبان خارجه 1

2

پايه

دوم

12

اروپادرقرون وسطي

2

اصلي

دوم

13

تاريخ بيزانس

2

اصلي

دوم

14

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي1

2

پايه

سوم

15

تاريخ تحولات ايران وورود اسلام

2

اصلي

سوم

16

تاريخ تحولات ايران دردوره سامانيان،ديلميان

2

اصلي

سوم

17

تاريخ تشيع1

2

اصلي

سوم

18

تاريخ اسلام ازميلادتا41هجري

2

اصلي

سوم

19

تاريخ جهان اسلام از40هجري تا227

2

اصلي

سوم

20

قرائت متون تاريخي  به زبان خارجه 2

2

پايه

سوم

21

تاريخ ايران دردوره سلجوقيان

2

اصلي

چهارم

22

تاريخ ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان

2

اصلي

چهارم

23

تاريخ ايران دردوره مغول و ايلخانان

2

اصلي

چهارم

24

ايران اززوال ايلخانان تا آغازحكومت صفويان

2

اصلي

چهارم

25

تاريخ تحليلي زندگاني ائمه معصومين

2

اصلي

چهارم

26

تحولات جهان اسلام از227تاسقوط بغداد

2

اصلي

چهارم

27

تاريخ تشيع2

2

اصلي

چهارم

28

تاريخ تحولات جهان اسلام ازقرن7تا10

2

اصلي

پنجم

29

تاريخ تحولات دوره صفويان

4

اصلي

پنجم

30

تاريخ تحول ايران دردوره افشاريه وزنديه

2

اصلي

پنجم

31

تاريخ ايران ازآغازدوره قاجارتاانقلاب مشروطيت

4

اصلي

پنجم

32

تاريخ اروپادرقرون جديد

2

اصلي

پنجم

33

تاريخنگاري وتحولات آن درايران وجهان

2

پايه

ششم

34

مباني تاريخ اجتماعي ايران

2

پايه

ششم

35

تاريخ عثماني وخاورميانه

2

اصلي

ششم

36

انقلاب  مشروطيت وتحول ايران تاانقراض قاجار

2

اصلي

ششم

37

تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني1

2

اصلي

ششم

38

مباني علم سياست

2

پايه

هفتم

39

تاريخ ايران ازانقراض قاجارتاكودتاي28مرداد

4

اصلي

هفتم

40

تاريخ انديشه هاي سياسي درايران واسلام

2

پايه

هفتم

41

انقلاب اسلامي وريشه هاي تاريخي آن

2

اصلي

هفتم

42

تاريخ اروپاازجنگ جهاني اول تاكنون

2

اصلي

هفتم

43

فلسفه تاريخ

2

پايه

هفتم

44

مبانی حکومت وساخت قدرت درایران

2

اختیاری

گروه تعیین کننده است

45

تاریخ سلسله های شرقی ایران

2

اختیاری

"

46

تاریخ اسلام دراقیانوس هندوجنوب شرق آسیا

2

اختیاری

"

47

شناخت نقدمنابع ایران قبل ازاسلام

2

اختیاری

"

48

شناخت ونقدمنابع ایران بعدازاسلام

2

اختیاری

"

49

تاریخ ملل قدیم شرق

2

اختیاری

"

50

ادیان ایران باستان

2

اختیاری

"

51

مبانی تکوین وتحول تمدنهای جهان

2

اختیاری

"

52

قیام کربلا ونقش آن درنهضتهای شیعی

2

اختیاری

"

53

گسترش اسلام درآفریقا واروپا

2

اختیاری

"

54

خلفای فاطمی

2

اختیاری

"

55

تاریخ پیامبران

2

اختیاری

"

56

تاریخ هنرومعماری اسلامی

2

اختیاری

"

57

نهضت امام حسین وقیام توابین

2

اختیاری

"

58

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

2

اختیاری

"

59

جامعه شناسی تاریخی

2

اختیاری

"

60

تاریخ قاره آمریکا

2

اختیاری

"

61

رشدسرمایه داری درغرب وگسترش امپریالیسم

2

اختیاری

"

62

تاریخ شبه قاره هند

2

اختیاری

"

63

تاریخ آفريقا

2

اختیاری

"

64

اقتصادسیاسی

2

اختیاری

"

65

قرائت وترجمه متون تاریخی به زبان عربی 2

2

اختیاری

"

66

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی2

2

اختیاری

"

64

تاریخ اسلام درممالک قفقاز

2

اختیاری

"

68

تاریخ اندیشه های اقتصادی

2

اختیاری

"

69

تاریخ روسیه تافروپاشی شوروی

2

اختیاری

"

70

تاریخ چین وژاپن

2

اختیاری

"

71

نهضت فلسطین

2

اختیاری

"

72

مسئله نفت درخاورمیانه

2

اختیاری

"

73

نهضتهای کشورهای اسلامی دردوسده اخیر

2

اختیاری

"

74

تاریخ نهضت وجنبش اسلامی جهان دردوقرن

2

اختیاری

"

75

روانشناسی اجتماعی

2

اختیاری

"

76

تاریخ بالکان باتكيه برگسترش اسلام

2

اختیاری

"

77

تاریخهای محلی

2

اختیاری

"

78

تاریخ خلیج فارس وممالک همجوار

2

اختیاری

"

79

تاریخ دیپلماسی ایران

2

اختیاری

"

80

تاریخ عرفان وتصوف درایران واسلام

2

اختیاری

"

81

تاریخ فرهنگ وتمدن ایران

2

اختیاری

"

82

تاریخ تفکرسیاسی دردوره قاجار

2

اختیاری

"

83

تاریخ اندیشه ها ومکاتب سیاسی درغرب

2

اختیاری

"

84

تاریخ احزاب ومطبوعات دردوره قاجاريه

2

اختیاری

"

85

فرهنگ وتمدن اسلامی

2

اختیاری

"

86

آشنایی باخطوط وزبانهای ایران قبل ازاسلام

2

اختیاری

"

87

تاريخ تمدنهاي مشرق زمين

2

اختیاری

"

88

فرهنگ وتمدن ايران دردوره صفوي

2

اختیاری

"

89

ريشه هاي تاريخي توسعه نيافتگي درايران

2

اختیاری

"

 

جدول دروس گروه آموزشي تاریخ گرايش ایران دوره اسلامی

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

(پايه، تخصصي، ...)

ترم ارائه

(ترم اول يا ترم دوم)

1

شناخت روشهاي تحقيق درتاريخ

2

اصلی

اول

2

نقدوبررسي متون تاريخي

2

اصلی

اول

3

فلسفه تاريخ

2

اصلی

اول

4

زبان عربي

2

اصلی

اول

5

تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي

2

اصلی

اول

6

تاريخ درعهدقاجاريه ومناسبتهاي خارجي

2

اصلی

اول

7

زبان تخصصي

4

اصلی

دوم

8

بررسي تاريخ ازسقوط ساسانيان تاآغازخلافت عباسي

2

اصلی

دوم

9

يررسي تاريخ ايران ازخلافت عباسي تاسقوط بغداد

2

اصلی

دوم

10

بررسي تاريخ مغولان،تيموريان وحكومتهاي محلي

2

اصلی

دوم

11

نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان تاظهورقاجار

2

اصلی

سوم

12

تاريخ معاصرايران

2

اصلی

سوم

13

بررسي جنبشهاي مردمي يكصدسال اخيرايران

2

اصلی

سوم

14

پايان نامه

4

اصلی

سوم

15

ادامه پایان نامه

-

اصلی

چهارم

 

جدول دروس گروه آموزشي تاریخ گرايش تاریخ اسلام

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

(پايه، تخصصي، ...)

ترم ارائه

(ترم اول يا ترم دوم)

1

شناخت روشهاي تحقيق درتاريخ

2

اصلی

اول

2

نقدوبررسي متون تاريخي

2

اصلی

اول

3

فلسفه تاريخ

2

اصلی

اول

4

زبان عربي

2

اصلی

اول

5

تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي

2

اصلی

اول

6

ملل ونحل باتكيه برمسائل اجتماعي وسياسي

2

اصلی

اول

7

زبان تخصصي

4

اصلی

دوم

8

سيره علوي

2

اصلی

دوم

9

سيره نبوي

2

اصلی

دوم

10

نقدوبررسي تاريخ اسلام تاپايان عباسيان

2

اصلی

دوم

11

تاريخ هنراسلامي

2

اختیاری

سوم

12

سيرانديشه هاي سياسي واجتماعي درجهان اسلام باتكيه برانديشه هاي شيعي

2

اصلی

سوم

13

تاريخ اسلام درآسياي مركزي وشبه قاره هند

2

اصلی

سوم

14

تاریخ از نظر قرآن

2

اختیاری

سوم

15

پايان نامه

4

اصلی

سوم

16

ادامه پایان نامه

-

اصلی

چهارم

 

 

جدول دروس گروه آموزشي تاریخ گرايش تاریخ عمومی جهان

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

(پايه، تخصصي، ...)

ترم ارائه

(ترم اول يا ترم دوم)

1

شناخت روشهاي تحقيق درتاريخ

2

اصلی

اول

2

مطالعه وبررسي تاريخ اروپادرعصرباستان

2

اصلی

اول

3

فلسفه تاريخ

2

اصلی

اول

4

كليات تاريخ وتمدن شبه قاره هند

2

اختیاری

اول

5

زبان تخصصي

4

اصلی

اول

6

كليات تاريخ،تمدن چين وژاپن

2

اختیاری

دوم

7

مطالعه وبررسي تاريخ اروپادرقرون وسطي

2

اصلی

دوم

8

عصررنسانس تاپايان قرون جديد

2

اصلی

دوم

9

مطالعه تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاپايان قرن نوزدهم

2

اصلی

دوم

10

مطالعه وبررسي تاريخ قرن بيستم

2

اصلی

دوم

11

مباني تاريخ تمدن

2

اصلی

سوم

12

كليات تاريخ خاورميانه

2

اختیاری

سوم

13

كليات تاريخ وتمدن قاره آمريكا

2

اختیاری

سوم

14

پايان نامه

4

اصلی

سوم

15

ادامه پايان نامه

-

اصلی

چهارم

 

جدول دروس گروه آموزشي تاریخ گرايش تاریخ ایران باستان

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

(پايه، تخصصي، ...)

ترم ارائه

(ترم اول يا ترم دوم)

1

شناخت روشهاي تحقيق درتاريخ

2

اصلی

اول

2

نقدوبررسي متون تاريخي

2

اصلی

اول

3

فلسفه تاريخ

2

اصلی

اول

4

زبان تخصصي

4

اصلی

اول

5

بررسي ومطالعه انتقادي اديان ايران باستان

2

اصلی

دوم

6

تاريخ ايران براساس روايات ملي

2

اصلی

دوم

7

شناخت خطوط وزبانهاي ايران باستان

2

اصلی

دوم

8

شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه هاي ايران باستان

2

اصلی

دوم

9

كليات تاريخ ايران قبل ازاسلام

2

اصلی

دوم

10

روابط سياسي،فرهنگي واقتصادي ايران باستان باسرزمين هاي ديگر

2

اصلی

سوم

11

شناخت نظامهاي سياسي،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي ايران باستان

2

اصلی

سوم

12

نقدوبررسي تاريخ ايران باستان درمتون تاريخي ايراني وغيرايراني(يوناني،رومي،عبري،سرياني وچيني)واسلامي

2

اصلی

سوم

13

مبانی تاریخ تمدن

2

اصلی

سوم

14

پايان نامه

4

اصلی

سوم

15

ادامه پايان نامه

-

اصلی

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موارد

امکانات گروه تاریخ

گروه تاریخ دارای 1 کتابخانه تخصصی گروه تاریخ به تعدادتقریبی3000جلد می باشد که درطبفه دوم محل ساختمان گروههای آموزشی دانشکده ادبیات واقع است. (عکس های  کتابخانه ضمیمه می باشد)

تغییرات هیأت علمی

دکترمحمدرضا فراهانی فوت شده است درسال92

عضوهای جدید گروه درسال 92

1-دکترفاطمه رستمی

2-دکترمریم شیپری

3-دکترعلیرضاسلیمان زاده

      به مرکزکامپیوترمراجعه نموده واطلاعاتشان درسایت دانشگاه ثبت شده است.

 

جدول گرايش هاي گروه آموزشي    تاریخ

 

رديف

نام گرايش

مقطع

1

تاریخ

کارشناسی

2

تاریخ ایران دوره اسلامی

کارشناسی ارشد

3

تاریخ اسلام

کارشناسی ارشد

4

تاریخ عمومی جهان

کارشناسی ارشد

5

تاریخ ایران باستان

کارشناسی ارشد

 

 

جدول مشخصات اعضاي هيات علمي گروه آموزشي تاریخ

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه

تخصص

تدريس در دروس

1

عباسعلی آذرنیوشه

استادیار

الف-تاریخ ایران اسلامی

ب- جغرافیای تاریخی
ج- تاریخ صدر اسلام

 

الف- تاريخ تشيع1و2

ب- تاريخ اسلام ازميلادتا41هجري

ج- تاريخ تحليلي زندگاني ائمه معصومین

د- تحولات جهان اسلام از227تاسقوط بغداد

ه- فرهنگ وتمدن اسلامی(ارشد)

و- زبان عربی(ارشد)

ز-

2

مسعود مرادی

دانشیار

الف- تاریخ عمومی جهان

ب- تاریخ اروپای معاصر

 

الف- تاريخنگاري وتحولات آن درايران وجهان

ب- تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني1

ج- تاريخ اروپاازجنگ جهاني اول تاكنون

د- فلسفه تاريخ(دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد)

ه- مطالعه وبررسي تاريخ اروپادرعصرباستان

و- مطالعه وبررسي تاريخ اروپادرقرون وسطي

ز- عصررنسانس تاپايان قرون جديد

3

محمدپیری

استادیار

الف- تاریخ قاجار

ب- سیستان درعصرقاجار

 

الف- تاريخ ايران ازآغازدوره قاجارتاانقلاب مشروطيت

ب- مباني تاريخ اجتماعي ايران

ج- انقلاب  مشروطيت وتحول ايران تاانقراض قاجار

د- انقلاب اسلامي وريشه هاي تاريخي آن

ه- تاريخ درعهدقاجاريه ومناسبتهاي خارجي

و- بررسي جنبشهاي مردمي يكصدسال اخيرايران

ز-

4

عظیم شه بخش

استادیار

زبان وفرهنگهای باستانی

 

الف- قرائت متون تاريخي به زبان خارجه 1و2

ب- تاريخ سلوكي واشكاني

ج- بررسي ومطالعه انتقادي اديان ايران باستان

د- شناخت خطوط وزبانهاي ايران باستان

ه- شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه هاي ايران باستان

و- نقدوبررسي تاريخ ايران باستان درمتون تاريخي ايراني وغيرايراني(يوناني،رومي،عبري،سرياني وچيني)واسلامي

ز- روابط سياسي،فرهنگي واقتصادي ايران باستان باسرزمين هاي ديگر

5

کورش صالحی

استادیار

الف- تاریخ ایران دوره اسلامی

ب- ازپایان ساسانیان تابرآمدن ترکان

 

الف- تاريخ تحولات ايران وورود اسلام

ب- نقدوبررسي متون تاريخي

ج- بررسي تاريخ ازسقوط ساسانيان تاآغازخلافت عباسي

د-- بررسي تاريخ مغولان،تيموريان وحكومتهاي محلي

 ه - كليات تاريخ ايران قبل ازاسلام

و- ملل ونحل باتكيه برمسائل اجتماعي وسياسي

ز- كليات تاريخ وتمدن شبه قاره هند

6

سیداحمدعقیلی

استادیار

الف- تاریخ ایران دوره اسلامی

ب- تاریخ دوره صفویه

 

الف- تاريخ جهان اسلام از40هجري تا227

ب- تحولات جهان اسلام از227تاسقوط بغداد

ج- تاريخ تحولات دوره صفويان

د- تاريخ تحول ايران دردوره افشاريه وزنديه

ه- تاريخ عثماني وخاورميانه

و- نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان تاظهورقاجار

ز- تاریخ هنراسلامی

7

محسن مرسلپور

استادیار

الف- تاریخ ایران دوره اسلامی

ب- سلجوقیان

 

الف- گاهشماري وتقويم

ب- روش تحقيق درتاريخ

ج- تاريخ تحولات ايران دردوره سامانيان،ديلميان

د- تاريخ ايران دردوره سلجوقيان

ه- تاريخ تحولات جهان اسلام ازقرن7تا10

و- مباني علم سياست

ز- يررسي تاريخ ايران ازخلافت عباسي تاسقوط بغداد

8

فاطمه رستمی

استادیار

الف- - تاریخ ایران دوره اسلامی

ب- تیموریان

 

الف- كليات ومباني علم تاريخ

ب- كليات جغرافياباتكيه برجغرافياي ايران

ج- مباني جامعه شناسي

د- تاريخ ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان

ه- تاريخ ايران دردوره مغول و ايلخانان

و- ايران اززوال ايلخانان تا آغازحكومت صفويان

ز- تاريخ انديشه هاي سياسي درايران واسلام

9

مریم شیپری

استادیار

الف- تاریخ ایران دوره اسلامی

ب- روابط خارجی ایران وجهان

 

الف- يونان ورم

ب- اروپادرقرون وسطي

ج- تاريخ بيزانس

د- تاريخ اروپادرقرون جديد

ه- كليات تاريخ وتمدن قاره آمريكا

و- تاريخ معاصرايران

ز- قرائت متون تاريخي به زبان فارسي1

10

علیرضا   

سلیمان زاده

استادیار

تاریخ ایران باستان

 

الف- تاريخ ايران ازايلاميها تاپايان هخامنش

ب- تاريخ ايران دردوره ساسانيان

ج- كليات تاريخ،تمدن چين وژاپن

د- شناخت نظامهاي سياسي،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي ايران باستان

ه-

و-

ز-