مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

 در جهت توسعه دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سال 1384 جدا گردید. هرچند که تاسیس گروه مهندسی برق و کامپیوتر از دانشکده مهندسی برق و الکترونیک به سال 1355 باز می گردد.

این دانشکده شامل گروه های مهندسی،

برق و الکترونیک شامل: الکترونیک، قدرت و کنترل

مخابرات شامل: دو گرایش میدان و سیستم

کامپیوتر شامل: نرم افزار و سخت افزار

و فناوری اطلاعات

می باشد.

نیروهای پرارزش و فعال دانشکده برق و کامپیوتر، اعم از دانشجو، استاد و کارمند با سعی و تلاش خویش به سوی آینده ای روشن و مترقی می شتابند. دانشکده برق و کامپیوتر با هدف ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده توسط گروه های مختلف مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر در سال 1385 تاسیس گردید.

وظایف رئیس دانشکده

 تشکیل شورای دانشکده و نظارت بر فعالیت آن

شرکت در جلسات شورای دانشکده و دانشگاه

ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه

پیشنهاد مدیر گروه آموزشی به ریاست دانشگاه

تامین کارکنان موردنیاز دانشکده(اعم از هیات علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط

پیشنهاد ترفیع اعضای هیات علمی دانشکده به معاونت آموزشی و هیات ممیزه

اهداف و وظایف درنظر گرفته برای دانشکده به شرح ذیل می باشد:

انجام خدمات مختلف آموزشی،دانشجویی

آموزش نظری و علمی دانشجویان طبق برنامه مصوب

انجام تحقیقات علمی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور در چارچوب برنامه های دانشگاه

برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه

دراختیار گذاشتن تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده

برقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگاه های داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط، تامین و تشکیل کادر آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت همکاری با دفتر طرح و برنامه و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده

انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات

هماهنگی گروه های آموزشی و اجرای ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، در شورای تخصصی آموزشی - پژوهشی دانشکده با ترکیب رئیس دانشکده و معاون آموزشی انجام می شود

وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد

برنامه ریزی جهت فراهم ساختن زمینه اجرای مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ابلاغ می شود

تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه

بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده

اتخاذ تصمیم های اجرایی جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده

بررسی و تعیین نیاز دانشکده به اعضای هیات علمی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

ارزیابی و تایید کتب و جزوه ها و سایر مواد درسی مورد استفاده اعضای هیات علمی

بررسی و ارزیابی تالیفات و ترجمه های علمی و مقالات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ترفیع و ارتقای مرتبه علمی آنان و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

بررسی و ارزیابی محتوای دروس به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

وظایف و اختیارات گروه های آموزشی

تهیه برنامه های آموزشی که در گروه تدریس می شود

هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته های مربوط در گروه

نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب و جزوه های درسی و اظهارنظر در مورد محتوای دروس براساس برنامه ها و    سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی

اظهارنظر درباره ساعات تدریس، تحقیق و مشاوره اعضای گروه

اظهارنظر راجع به سیاست گروه در مورد پذیرش(تغییر رشته، انتقال،میهمان، مرخصی) دانشجویان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان

بررسی طرح های تخصصی ارائه شده از طرف اعضای گروه و پیشنهاد آنها به شورای دانشکده

پیش بینی نیاز گروه به پذیرش عضو جدید به عنوان کادر هیات علمی متخصص و اظهارنظر درباره ماموریت های علمی اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای دانشکده در مورد صلاحیت علمی داوطلبان استخدام

بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها به لحاظ اختصاصی و اختیاری و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

  مشخصات اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
 مرتبه علمی  تخصص  نام و نام خانوادگی ردیف  گروه 
 دانشیار  الکترونیک - الکترونیک نوری  محمد علی منصوری بیرجندی  1  برق و الکترونیک
 دانشیار  کنترل  سید سعید توکلی افشاری  2
 دانشیار  قدرت - الکترونیک قدرت  سید مسعود برکاتی  3
 استادیار  قدرت - سیستم های قدرت  محمود اوکاتی صادق  4
 استادیار  قدرت - الکترونیک قدرت  احمد خواجه  5
 دانشیار  مخابرات - مخابرات میدان  جواد احمدی شکوه  6  مخابرات
 دانشیار  مخابرات - شبکه های کامپیوتری بی سیم  مهری مهرجو  7
 دانشیار  مخابرات - مخابرات بی سیم  هنگامه کشاورز  8
 دانشیار  مخابرات - میدان و امواج  شهرام مهنا  9
 دانشیار  مخابرات - پردازش سیگنال  مهدی رضایی  10
 استادیار  بینایی ماشین - پردازش تصویر  فرحناز مهنا  11
 استادیار  مخابرات - مخابرات میدان  حمیده دشتی خویدکی  12
 مربی  الکترونیک دیجیتال  مهدی صفاری  13  کامپیوتر
 مربی  مخابرات  میر مهدی آل داود  14
 مربی  کامپیوتر - هوش مصنوعی  معصومه رضایی  15
 مربی  کامپیوتر - معماری  محمد حسین سرگلزایی  16
 مربی  کامپیوتر - نرم افزار  آسیه قنبرپور لیموئی  17
 استادیار  امنیت سیستم های اطلاعاتی  احمد بختیاری شهری  18  فناوری اطلاعات
 مربی  فناوری اطلاعات  هادی اسمعیلی درمیان  19
 استادیار  کامپیوتر - نرم افزار  مهری رجایی  20
 استادیار  کامپیوتر - نرم افزار   سمیرا نوفرستی  21
 استادیار  کامپیوتر - نرم افزار   نیک محمد بلوچ زهی  22
 مربی  کامپیوتر - معماری  منصوره شهرکی مقدم  23
 مربی  کنترل  پوریا جعفری  24


  برترین های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 سال  موضوع  نام و نام خانوادگی  ردیف
 سال 1391  جوان برتر در حوزه علم و فناوری  محمدرضا رخشانی  1
 سال 1391  دانشجوی نمونه کشور در حوزه فنی و مهندسی  محمدرضا رخشانی  2
 سال 1391  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  محمدرضا رخشانی  3
 سال 1392  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مرتضی جانفزا  4
 سال 1393  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 محمدرضا رخشانی  5
 سال 1394  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 رامین عمادیان  6
 سال 1395  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مقطع دکتری
 محمدرضا رخشانی  7
 سال 1395  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مقطع کارشناسی ارشد داود فانی   8
 سال 1395
 - طراحی موتور جستجوگر مدیارم
-( کسب مقام پنجم از میان 60 تیم(دانشگاه شهید بهشتی تهران - بهمن 95 
 سامان رفیعی  9
 سال 1395  دانشجوی نمونه کشوری و پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مخابرات - سیستم  داود فانی  10


آمار کلی دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تاپایان شهریور1395  

 تعداد فارغ التحصیلان  تعداد دختر  تعداد پسر تعداد کل در مقطع  مقطع تحصیلی
نام رشته

 --  15  62  77  کارشناسی  مهندسی برق
 22  37  67  104  کارشناسی  الکترونیک  مهندسی برق و الکترونیک
 3  5  16  21  کارشناسی ارشد
 --  --  7  7  دکتری
 --  5  52  57  کارشناسی  قدرت
 --  1  24  25  کارشناسی ارشد
 --  1  6  7  دکتری
 --  1  6  7  دکتری  کنترل
 15  59  41  100  کارشناسی  مخابرات  مهندسی مخابرات
 2  4  5  9  کارشناسی ارشد  میدان
 --  3  2  5  دکتری
 4  16  16  32  کارشناسی ارشد  سیستم
 --  --  7  7  دکتری
 23  41  41  82  کارشناسی  سخت افزار  مهندسی کامپیوتر
 23  71  41  112  کارشناسی  نرم افزار
 21  97  44  141  کارشناسی  فناوری اطلاعات  مهندسی فناوری اطلاعات
   646  کارشناسی
 جمع
 87  کارشناسی ارشد
 33  دکتری
 766
 جمع کل دانشجویان جاری