جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

  گروه جغرافيا در سال 1353 در قالب يکي از گروههاي آموزشي دانشسراي عالي زاهدان تأسيس شد و در سال 1371 با انحلال دانشگاه تربيت معلم زاهدان در قالب دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان به فعاليت ادامه داد.در ابتدا رشته هاي جغرافياي طبيعي و انساني در مقطع کارشناسي داير گرديد و سپس رشته دبيري جغرافيا در مقطع کارشناسي تأسيس شد.در سال 1382 با مصوبه دفتر گسترش آموزش عالي، دانشکده علوم زمين و جغرافيا تأسيس گشت که با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه به دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي تغيير نام يافت.اين دانشکده در حال حاضر داراي 3 رشته تحصيلي در مقطع ليسانس،3 رشته در مقطع فوق ليسانس و يک رشته در مقطع دکتري مي باشد.

بروشور دانشکده جفرافيا و برنامه ريزي محيطي