معرفی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شامل جهار گروه: تربیت بدنی, مدیریت برنامه ریزی آموزشی, روانشناسی, آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی می باشد.

گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1372 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در دو گرایش دبیری و غیر دبیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسیس و کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ تاکنون همه ساله با جذب دانشجو به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر با توجه به ارتقای سطح کمی و کیفی گروه، تعداد گرایش های تحصیلی کارشناسی به سه گرایش از جمله فیزیولوژی ورزش، مدیریت ورزشی و گرایش محض افزایش یافته است .و در سال 1393 گرایش علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش به گرایش های کارشناسی افزوده شد .گرایشهای کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی در سال 1391 و در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد مربیگری ورزشی دائر گردید.

گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زمینه دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی امروز،گروه علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد تربيتي را به دانشجويان دانشگاه تربيت معلم زاهدان  وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران كه در سال 1353 در زاهدان تاسيس شد ارائه مي داد. پس از آن در سال 1368 با مجوز وزارتخانه ،رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي در مقطع کارشناسی تاسيس گرديد و در سال 1395 رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی  دائر گردید.در سال1382 گرایش مدیریت آموزشی را در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1394 گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش را در مقطع کارشناسی ارشددایر نمود.

گروه روانشناسی

 گروه روانشناسی در سال 1376 با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال 1382 با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد.درسال 1386گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال 1390 با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد. ودر سال 1393 در رشته روان شناسی مقطع کارشناسی به کار خود ادامه داد.

گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني ودبستاني

 گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني ودبستاني با هدف تربيت كارشناساني باتخصص در آموزش ابتدائي،آمادگيها ومهدكودكها بوده است.متخصصان اين رشته مي توانند براي بهبود تربيت در خانه،مدرسه وجامعه فعاليت داشته باشند.اين گروه از سال 1372 زير مجموعه دانشكده ادبيات وعلوم انساني  تاسيس شد.هم اكنون اين رشته زير مجموعه دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي قراردارد. در سال 1372 گرایش آموزش و پرورش و در سال 1395 رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی دائر گردیددرسال  1387   گرايش تحقیقات آموزشی در مقطع كارشناسي ارشدو روان شناسی تربیتی  داير شده است.