ادبیات وعلوم انسانی

دانشكده ادبيات

معرفي  

دانشسراي عالي وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران درسال 1353 با  150نفر دانشجو در رشته هاي دبيري تاريخ ، جغرافيا ، زبان انگليسي ، زبان و ادبيات فارسي، فيزيک ، شيمي و زياضي شروع به کار کرد. درسال 1368 شوراي گسترش آموزش عالي با استقلال دانشسراي عالي موافقت اصولي نمود و نام آن به دانشگاه تربيت معلم زاهدان تغيير يافت .

درسال 1370 به دنبال مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر ادغام دانشگاههاي تربيت معلم شهرستانها در دانشگاههاي محلي ، دانشگاه تربيت معلم زاهدان در دانشگاه سيستان وبلوچستان ادغام شد و رشته هاي علوم انساني در سال 1370 دانشکده ادبيات وعلوم انساني را تشکيل دادند .

تا سال 1378 رشته  باستانشناسي به رشته هاي دانشکده افزوده شد .

از سال 1378 به بعد کارشناسي ارشد رشته هاي ، زبانشناسي همگاني، تاريخ ،زبان و ادبيات فارسي ، و باستانشناسي تأسيس شد، همچنين در سال 1384 کارشناسي و در سال 1387 کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي و در سال 1385 گروه علوم اجتماعي با گرايش مردم شناسي به اين دانشکده اضافه گرديده است

در سال 1388 دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي و كارشناسي رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري ودر سال 1390 دكتري زبانشناسي و دكتري باستان شناسي  به رشته هاي موجود اضافه شد .

اين دانشکده درحال حاضر 1340 دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در دوره روزانه و شبانه  ،49 نفر عضو هيات علمي و 6 گروه آموزشي به شرح ذيل دارد

 

 گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي

کارشناسی:زبان و ادبیات انگلیسی،مترجمی زبان

كارشناسي ارشد:زبانشناسي ، آموزش زبان

 دكترا:زبانشناسي

 گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا:زبان و ادبیات فارسی

 گروه آموزشي باستان شناسي

کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری:باستان شناسی عمومی

 گروه آموزشي تاريخ

كارشناسي: تاريخ

 كارشناسي ارشد: تاريخ ايران دوره اسلامي، تاريخ اسلام، تاريخ ايران باستان، تاريخ عمومي جهان

 گروه آموزشي زبان عربي

 كارشناسي، كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات عربي

 گروه آموزشي علوم اجتماعي

 كارشناسي : مردم شناسي ،پژوهشگري

كه دانشجويان  در رشته هاي مذكور مشغول به تحصيل مي باشند .