تماس با ما

  زاهدان، بلوار دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان صندوق پستي: 987-98155
 
اطلاعات تماس دانشگاه:

>  تلفن: 60-33446251(054)
  نمابر دبیرخانه سازمان مرکزی: 33446888(054)
  پست الکترونيک: info@usb.ac.ir
 
اطلاعات تماس روابط عمومی دانشگاه:

  تلفن: 31136209(054) و  31132307(054)
  نمابر: 33431063(054)
  پست الکترونيک: public_relation@usb.ac.ir