گروه برنامه و بودجه


رييس گروه برنامه و بودجه

منظر منصورخاني

تلفن :  31132334-054

فکس : 33446888-054

پست الکترونیک: m_mansorkhani@yahoo.com
  
 
 
گروه برنامه وبودجه
 
امور مربوط به تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه
تهيه مدارك ومستندات لازم جهت دفاع از بودجه پيشنهادي
تهيه وتنظيم بودجه تفصيلي هزينه اي وتملك داراييها وموافقت نامه هاي عمراني
تنظيم درخواست تخصيص بودجه هزينه اي وتملك داراييها وپيگيري تاحصول نتيجه
تهيه گزارش هاي مورد نياز جهت معاونان طرح وتوسعه وپشتيباني براي در جريان قرار گرفتن وضعيت بودجه دانشگاه
انجام امور مربوط به اصلاحات بودجه تفصيلي هزينه اي وتملك داراييهاوموافقت نامه هاي عمراني
هماهنگي مستمربا امور مالي دانشگاه جهت تهيه عملكرد مالي هر سه ماه يكبار
توزيع اعتبارات اختصاص يافته به واحدهاي دانشگاه با هماهنگي معاونت مربوطه
ارسال تخصيص هاي دريافتي براي كليه دانشكده ها وواحدهاي تابعه
 
 
 
 
 
 
uploads/M.pdf