معاونت امور طرحهای عمرانی


        
   
 معاون مدیر طرح های عمرانی: مهندس شهرام آذرکیش
تلفن : 6418-3113-054
  shahramazarkish@gmail.com
     
     


 

دکتر غلامرضا زمانيان


 تلفن: ۳۱۱۳۶۲۴۸
 فکس: ۳۳۴۴۳۳۸۸  
پست الکترونيک: zamanian@eco.usb.ac.ir