اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی


مهندس بهزاد عارفی
تلفن :
 31136263-054

فکس : 33440200-054

پست الکترونیک: techoff@usb.ac.ir

  شرح وظایف رئیس اداره فنی و نظارت طرحهای عمرانی دانشگاه

1. نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی ساختمانهای در دست احداث و امور پیمانکاران

2. بررسی صورت وضعیت و امور مالی طرحهای عمرانی و کنترل پروژه ها

3. برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی و نظارت بر مصرف صحیح آنها

4. نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعیت ها و مدارک فنی دانشگاه

5. نظارت بر امور پرسنلی اداره فنی و انجام امور مربوطه

6. اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

7. انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه ها از مشاور و پیگیری امور قراردادهای مربوط به پیمانکاران و مشاوران و نظارت بر آنها

8. تهیه گزارشهای مورد نیاز ریاست محترم دانشگاه و حوزه طرح و توسعه

9. برنامه ریزی و پیشنهاد انجام امور در جهت اصلاح الگوی مصرف

10. انجام سایر امور محوله در حوزه طرح و توسعه