معرفي


سرپرست برنامه ريزي و توسعه منابع انسانی

دکتر عبدالعلی کشته گر

تلفن :  31136249-054

فکس : 33446888-054

پست الکترونیک: budget@usb.ac.ir
  

مديريت برنامه ريزي وتوسعه منابع انسانی
 • انجام كليه امور مربوط به تهيه وتدوين بودجه دانشگاه تحت نظارت وهماهنگي معاون طرح وتوسعه
 • دفاع از بودجه دانشگاه درهريك از سطوح رسيدگي
 • تلفيق وتنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدف ها وخط مشي كلي دانشگاه
 • تهيه گزارش ازوضعيت بودجه هزينه اي وتملك دارايي براي مسئولين دانشگاه وساير مراجع ذيصلاح
 • انجام امور مربوط به اصلاحيه بودجه تفصيلي جهت ارائه به كميسيون دائمي هيات امنا وپيگيري تا مرحله ابلاغ
 • مقايسه بودجه دانشگاه با ساير دانشگاههاي هم سطح داخلي ومقايسه مستمر با اعتبارات كل كشور
 • شركت فعال در شوراها ،كميته طبقه بندي مشاغل واظهارنظر پيرامون مسائل مربوطه 
 
 كاركنان مديريت برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني                                                       
 
 
گروه برنامه وبودجه          
 
 • منظر منصورخاني  
     
 
     
گروه برنامه ريزي ،توسعه منابع انساني وتحول اداري          
       
 
 • عزيزه احمدي مقدم                         
 •  
 • ام البنين رياحي                          
 •    
 • سيده سكينه افتخاري