معرفی معاونت 
آقای دکتر قدرت الله رودینی
معاون طرح و توسعه 


معاونت طرح و توسعه ، به منظور انسجام بخشیدن به کلیه امور عمرانی و تهیه و تدوین طرح جامع و برنامه ریزی کلان توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه متناسب با برنامه های توسعه آموزش عالی و همچنین نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی ایجاد گردید .کلیه واحد های دانشگاهی باید فعالیت ها و طرح های عمرانی خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط به ضوابط و معیارهای فنی این معاونت هماهنگ نمایند.

شرح وظایف کلی معاونت:

1-      ایجاد شرایط محیطی مناسب برای دانشجویان ،که در صدر برنامه های معاونت است.

2-      نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و پیشنهاد به مقامات و مراجع ذی صلاح .

3-      نظارت بر امور مربوط به تهیه وتنظیم موافقت نامه ها پس از تصویب و ابلاغ بودجه بر اساس فعالیت ها و برنامه ها.

4-      شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه هزینه ای و تملک دارایی دانشگاه با توجه به سیاست های تعیین شده از سوی ریاست دانشگاه ،هیات رئیسه .

5-      کنترل طرح های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.

6-      هدایت و راهنمایی مسئولین دانشگاه در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی،کمک آموزشی و رفاهی مورد نیاز.

7-      کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استاندارد های فضاهای آموزشی و کمک آموزشی با استفاده از تجارب سایر دانشگاه های موفق و حوزه ستادی وزارت متبوع-سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور  .

8-      هماهنگی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به منظورتهیه و تنظیم طرح های عمرانی و تعیین اولویت ها در جهت اجرای طرح ها بر اساس بودجه تعیین شده.

9-      تشکیل شورای فنی دانشگاه با ریاست و حضور ریاست دانشگاه جهت بررسی وضعیت طرح های عمرانی دانشگاه.

10-  نظارت بر انعکاس نظرات و پیشنهادات اصولی و اصلاحی کمیته بهره وری و انعکاس به ستاد برنامه ریزی تحول اداری ،سازمان ملی بهره وری و سایر مراجع ذی ربط و....