معرفی معاونت 
 دکتر قدرت الله رودینی
معاون طرح و توسعه 


معاونت طرح و توسعه ، به منظور انسجام بخشیدن به کلیه امور عمرانی و تهیه و تدوین طرح جامع و برنامه ریزی کلان توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه متناسب با برنامه های توسعه آموزش عالی و همچنین نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی ایجاد گردید .کلیه واحد های دانشگاهی باید فعالیت ها و طرح های عمرانی خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط به ضوابط و معیارهای فنی این معاونت هماهنگ نمایند.

شرح وظائف کلی معاونت1-
  ایجاد شرایط محیطی مناسب برای دانشجویان ،که در صدر برنامه های معاونت است.

2-نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و پیشنهاد به مقامات و مراجع ذی صلاح .

3- نظارت بر امور مربوط به تهیه وتنظیم موافقت نامه ها پس از تصویب و ابلاغ بودجه بر اساس فعالیت ها و برنامه ها.

4- شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه هزینه ای و تملک دارایی دانشگاه با توجه به سیاست های تعیین شده از سوی ریاست دانشگاه ،هیات رئیسه .

5- کنترل طرح های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.

6-  هدایت و راهنمایی مسئولین دانشگاه در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی،کمک آموزشی و رفاهی مورد نیاز.

7- کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استاندارد های فضاهای آموزشی و کمک آموزشی با استفاده از تجارب سایر دانشگاه های موفق و حوزه ستادی وزارت متبوع-سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور  .

8- هماهنگی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به منظورتهیه و تنظیم طرح های عمرانی و تعیین اولویت ها در جهت اجرای طرح ها بر اساس بودجه تعیین شده.

9- تشکیل شورای فنی دانشگاه با ریاست و حضور ریاست دانشگاه جهت بررسی وضعیت طرح های عمرانی دانشگاه.

10- نظارت بر انعکاس نظرات و پیشنهادات اصولی و اصلاحی کمیته بهره وری و انعکاس به ستاد برنامه ریزی تحول اداری ،سازمان ملی بهره وری و سایر مراجع ذی ربط و....