معاونت 

دکتر غلامرضا زمانيان


 تلفن: 31136248
 فکس: 33443388  
پست الکترونيک: zamanian@eco.usb.ac.ir  

حوزه معاونت دانشجويي شامل اداره امور دانشجويي، اداره تربيت بدني و مركز بهداشت و درمان و مشاوره

مي باشد. از اهداف مهم اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1.  فراهم آوردن امكانات مطلوب رفاهي و معيشتي براي دانشجويان
  2.  نظارت مستمر بر سلف سرويس ها و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت غذاي دانشجويان
  3. اعطاء وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي
  4. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه هاي دانشجويي براي ارتقاء كيفيت خدمات رفاهي
  5. فراهم نمودن خوابگاه هاي خودگردان جهت دانشجويان شبانه و سنواتي و نظارت بر عملكرد مسئولين اين خوابگاهها
  6. ايجاد نشاط و شادابي  از طريق ارائه خدمات ورزشي، برگزاري المپيادهاي ورزشي و تجهيز سالن هاي ورزشي
  7. حفظ سلامت روحي  دانشجويان از طريق سرويس دهي مناسب مركز بهداشت و درمان و مشاوره