معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

 
 سعي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سالهاي اخير همواره بر اين بوده است كه شرايطي را فراهم آورد تا بتواند گام هاي موثري را در جهت توسعه ي تحصيلات تکميلي در استان سيستان و بلوچستان بردارد. توسعه ي تحصيلات تکميلي و افزايش تعداد رشته و گرايش ها ، افزايش چشمگير دانشجويان در دوره هاي تحصيلات تکميلي را به دنبال داشته است.