معاونین اسبق آموزشی

پرویز عظیمی 71/6/17 لغایت 22/6/77
احمد اکبری 77/6/23 لغایت 31/5/80
محمدحسین سنگتراش 80/6/1 لغایت 3/7/85
فرهاد شهرکی 85/7/4 لغایت 93/6/11
سید سعید توکلی افشاری 93/6/15 لغایت 30/11/93
فرحناز مهنا 93/11/30 لغایت تاکنون