بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

تماس با بخشهای کتابخانه
ریاست  -  دکتر حسن میش مست
تلفن : 31136500
پست الکترونیک : Lib_director@usb.ac.ir
معاونت  - 
تلفن : 31136511
مدیر داخلی  -  فاطمه سرحدی
تلفن : 31136522
پشتیبانی IT و پایان نامه ها  -  حمیدرضا بختیاری
تلفن : 31136521
پست الکترونیک : Lib_it@usb.ac.ir
اطلاع رسانی و تامین مدرک ( مقالات )  -  سمیه اوکاتی
تلفن : 31136519
پست الکترونیک : Lib_journals@usb.ac.ir
کتابخانه دیجیتال  -  شهین صالح زهی – سمیرا ضیائی
تلفن : 31136505
پست الکترونیک : Lib_digital@usb.ac.ir
سمعی و بصری و طرح غدیر  -  فریبا نارویی
تلفن : 31136518
پست الکترونیک : Lib_ghadir@usb.ac.ir
شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و تسویه حساب مالی  -  مجید مصطفایی
تلفن : 31136523
پست الکترونیک : Lib_info@usb.ac.ir
فهرست نویسی  -  نسرین سردار شهرکی
تلفن : 31136508
پشتیبانی سیستم سیمرغ ( راهنما )  -  جمیله شه بخش
تلفن : 31136508
بخش امانات مرکزی  -  مهدی میر
تلفن : 31136513 , 31136514
بخش امانات ادبیات  -  مهر الله ریگی
تلفن : 31132960
نشریات لاتین  - 
تلفن : 31136516
پست الکترونیک : Lib_orders@usb.ac.ir
نشریات فارسی  -  مهشید صدف تبار
تلفن : 31136517
ثبت پایان نامه ها در Irandoc  -  مطهره سهرابی
تلفن : 31136504
دبیرخانه  -  طاهره ستوده
تلفن : 31136503