بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

خدمات فنی

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات و کشف زمينه هاي متنوع علمي و انجام تحقيقات و پژوهش هاي فراوان، ضرورت سازماندهي و نظم بخشي به اين يافته ها و مجموعه هاي علمي براي بازيابي سريع و آسان اين منابع از مسائل و دغدغه هاي مهم هر کتابخانه اي به خصوص کتابخانه هاي دانشگاهي و مراکز علمي و پژوهشي است. انجام اين امر به عهده بخش خدمات فني ميباشد که انواع منابع علمي ارسالي به کتابخانه را با توجه به روشهاي خاص و استاندارد بين المللي سازماندهي کرده و هرکدام را در بخشهاي معين و مربوطه در معرض استفاده مراجعين قرار ميدهد. در اين بخش ثبت، فهرست نويسي و آماده سازي منابع با استفاده از سيستم نرم افزار کتابخانه ديجيتال انجام مي شود. اين کار مطابق قواعد فهرست نويسي انگلو-امريکن و بر اساس نظام رده بندي کتابخان? کنگره آمريکا و با استفاده از گسترش هاي رده بندي کتابخان? ملي ايران انجام مي شود. فهرست نويسي و رده بندي منابع به مراجعه کننده اين امکان را مي دهد در حداقل زمان و آسانترين روش به منبع مورد نياز خود دسترسي داشته باشد.