بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

سفارشات

اين بخش مسئوليت تهيه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتي مورد نياز کتابخانه مرکزي را با کمک متخصصان موضوعي (نمايندگان گروههاي آموزشي) به عهده دارد . محور انتخاب منابع براي کتابخانه مرکزي نيازهاي بالفعل و بالقوه اساتيد، دانشجويان و دانش پژوهان دانشگاه مي باشد . از جمله فعاليت هاي مستمر اين بخش، کنترل و روزآمد نگهداشتن موجودي منابع کتابخانه، تهيه و سفارش کتب فارسي و لاتين، E-book  ، دريافت منابع اهدايي و رايگان مي باشد.

سالانه حدود 250 عنوان نشريه فارسي و 200 عنوان نشريه لاتين در اين بخش سفارش و وصول مي گردد. کار سفارش نشريات فارسي و لاتين از طريق ارتباط با شرکتهاي کارگزار انجام مي گردد. لازم به ذکر است ساليانه حدود 100 عنوان (علاوه بر خريد از نمايشگاه کتاب) سفارش داده شده و نهيه مي گردد.

در حال حاضر کليه امور اين بخش بصورت الکترونيکي و از طريق پورتالي که به همين منظور طراحي شده است انجام مي پذيرد. سفارش، انتخاب شرکت کارگزار، دريافت نشريات و اعلام وصول و تهيه گزارشات مختلف اموري هستند که از طريق اين پورتال در راستاي اهداف کتابخانه ديجيتال صورت مي پذيرد.