پژوهشکده فناوری نانو

پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی فعالیت می نماید.


         

تحصیلات تکمیلی


امور آموزشی مربوط به دانشجویان پذیرفته شده در رشته مهندسی نانومواد و در مقطع کارشناسی ارشد
 شبکه جامع آزمایشگاهی نانو

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی گسترده به دانشجویان و مشتریان داخل و خارج از دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیپروژه های پژوهشیانجام تحقیقات بنیادی وکاربردی در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوریمسابقات ملی فناوری نانوعلاقه مندان جهت ثبت نام در مسابقه به انجمن علمی نانو مراجعه نمایند

مجله علمی -پژوهشی پژوهشکده فناوری نانو

این مجله با عنوانPhenomena in Transport Nano and Micro Scalesوبه زبان انگلیسی در پژوهشکده فناوری نانو به چاپ میرسد
دفترشهید تندگویان دفتر ارتباط شرکت گاز با دانشگاه
انجمن علمی نانو

زیرنظرپژوهشکده نانو و با حضور دانشجویان تمامی گروه های آموزشی که در رشته های مرتبط با علم نانوتحصیل می کنند، فعالیت می نماید

کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه هایآموزشی با هدف ترویج و آشنایی بیشتر محققان و علاقه مندان با علم نانو و کاربردهای آن در دنیای امروز