پژوهشکده فناوری نانو

.پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی فعالیت می نماید


        
      تصویب پروژه ساخت حسگرگاز متان با شرکت گاز استان-

انجام پروژه های ساختارهای تریبوالکتریک با مرکز تحقیقات دفاع-


برگزاری هشتمین دوره از کارگاه های فناوری نانو تحت عنوان-
کاربرد فناوری نانو در صنایع رنگ در تاریخ 18 آذرماه 1395 در تالار معراج دانشگاه 

-برگزاری هفتمین دوره کارگاه های آموزشی فناوری نانو با عنوان
کارگاه فناوری همگرا و کارگاه عملی VSM در تاریخ 5 خردادماه 1395مجله-
انجمن-
شورای اساتید-