معرفی

هدف از اريابي بيروني در سطح دانشگاه تضمين كيفيت است. چنانچه ارزيابي دروني انجام شده باشد، مي توان به انجام ارزيابي بيروني پرداخت. هر چند براي تحقق هدف اجراي ارزيابي دروني لازم است، اما كافي نيست. بنابراين چنانچه عوامل مورد نظر در ارزيابي دروني با عوامل منظور شده براي رعايت حداقل كيفيت منطبق باشد، مي توان به ارزيابي دروني با عوامل بيروني پرداخت. ضرورت ارزيابي بيروني به آن جهت است كه علي الاصول جامعه علمي براي اطمينان از كيفيت آموزشي يك نظام، علاوه بر نتايج ارزيابي دروني تاييد هيأت همگنان را نيز طلب مي كند. ارزيابي بيروني را مي توان صرفاٌ به منظور سنجش صلاحيت نظام ( برنامه ) انجام داد. در اين حالت مرجح است كه نظام از رتبه بندي نظام ( برنامه ) صرف نظر شو، اما تاييد كيفيت به وسيله هيأت همگنان انجام پذيرد.
چنانچه ارزيابي بيروني در سطح دانشگاه انجام شود مزيتش آن است كه تجربه ارزيابي دروني در دانشكده ها و گروه هاي آموزشي مختلف تكرار و اين خود باعث مي شود كه تعداد اعضاي هيأت علمي و كارشناسان آشنا با ارزشيابي دروني و بيروني در دانشگاه افزايش يابد. علاوه بر آن فرهنگ ارزشيابي مي تواند در درون دانشگاه پرورش داده شود يا تقويت گردد. البته اين امر مشروط به آن است كه ارزيابي دروني انجام شده باشد.
براي انجام ارزيابي بيروني در نظام هاي آموزش عالي مي توان سه سطح را منظور داشت: دانشگاه،  دانشكده  و   گروه آموزشي
در مواردي كه هدف از ارزشيابي بيروني در آموزش عالي فقط تضمين كيفيت باشد بايد ارزشيابي را در سطح دانشگاه انجام داد. البته واضح است كه در اين حالت به جاي تأكيد بر ارتقاي مستمر كيفيت آموزش عالي، مقايسه فرآيند عمليات با هدف هاي بيان شده از اهميت برخوردار است.
مراحل ارزيابي بيروني گروه آموزشي
- تشكيل كميته ارزيابي بيروني بوسيله سازمان هاي تخصصي نظير انجمن ها، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
- تدوين سياستها و دستورالعمل ها براي اجراي ارزيابي بيروني
- تشكيل هيأت همگنان براي بازديد و آشنا ساختن آنها با فرآيند بازديد از گروه
- مطالعه و بررسي گزارش ارزيابي دروني
- تعيين و تصويب استانداردهاي مناسب با اهداف گروه
- بازديد هيأت علمي از فضاها، امكانات و تجهيزات گروه
- تشكيل جلسه مشترك با كميته ارزيابي دروني، كميته دانشجويان، كميته دانش آموختگان، كارفرمايان و مدير گروه مربوطه
- تدوين گزارش ارزيابي بيروني