اعضای کارگروه

تركيب كارگروه دانشگاه جامع علمي كاربردي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرايي :

1- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
2- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هاي منتخب
3- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي و مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوط و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع
4- رئيس واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان
5- رئيس بزرگترين مركز علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان
6- يك نفر مدرس از دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي به پيشنهاد و رئيس مركز دانشگاه جامع استان به هيأت استاني

 رديف

 نام و نام خانوادگي

عضو هيأت علمي/محل خدمت 

 1

دكتر درمحمد كردي تمنداني  معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 2

دكتر محمود نصيري  عضو هيأت علمي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 3

دكتر محمد ركوعي  معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل 

 4

دكتر موسي محمودزهي  عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر 

 5

دكتر حسن رضايي  رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد سيستان و بلوچستان 

 6

مهندس غلامرضا اعتصام  رئيس مركز جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي زاهدان 

 7

دكتر منصور تاجري  عضو هيأت علمي(مدرس)مراكز جامع علمي كاربردي 

 8

دكتر عليرضا سبحاني  دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني