اعضای کارگروه

تركيب كارگروه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استناد ماده 3 دستورالعمل تشكيل كار گروه ها:

1- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
2- يك نفر از اعضاي هيأت نظارت و ارزيابي به انتخاب رئيس هيأت استاني
3- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب
   4- يك نفر از اعضاي هيأت علمي هر يك از دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه با حكم رئيس هيأت استاني

رديف  

 نام و نام خانوادگي

 عضو هيأت علمي/محل خدمت

 1

 دكتر فرحناز مهنا

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 2

دكتر درمحمد كردي تمنداني 

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 3

 دكتر محمود نصيري

عضو هيأت علمي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 

 4

دكتر موسي محمودزهي 

عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر 

 5

دكتر محمد ركوعي 

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل 

 6

دكتر عليرضا سبحاني   دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني