شورای نطارت و ارزیابی

اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي:

 

 

 رديف

 نام و نام خانوادگي    

سمت

1

دكتر عليرضا بنداني

رئيس دانشگاه

 2

دكتر عليرضا سبحاني

  مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه

 3

دكتر فرحناز مهنا

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

 4

دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه

 5

دكتر عبدالعلي اويسي كهخا

معاون پشتيباني دانشگاه

6

دكتر علي حاتمي

معاون دانشجويي دانشگاه

 7

دكتر عبدالحميد بحرپيما

 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

 8

دكتر قدرت الله روديني

 معاون طرح و توسعه دانشگاه