معرفی

در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان كه به استناد آيين نامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، موضوع تشكيل و فعاليت هيأت هاي نظارت و ارزيابي استاني بر عهده دفتر نظارت و ارزيابي اين دانشگاه كه بعنوان دانشگاه مادر در استان معرفي گرديده است قرار گرفته است. فعاليت هاي نظارتي اين دفتر بر عملكرد آموزشي مؤسسات آموزش عالي استان اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، جامع علمي كاربردي و همچنين آموزش هاي عالي آزاد از سال 1387 آغاز شد.
مهمترين فعاليت هاي اين حوزه تشكيل تيم هاي بازديد متشكل از اعضاي هيأت علمي و كارشناسان و تهيه گزارش بازديد و ارسال آن  به همراه مستندات لازم به وزارتخانه و همچنين تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي هر گروه از مؤسسات آموزش عالي به منظور بررسي و تحليل گزارش بازديدها و بررسي شكايات واصله و ... مي باشد.