معرفی

  هدف از طرح تحول ارزيابي دروني:

بهبود ارزيابي دروني دانشگاه

ارزيابي دقيق تر       گسترده تر       سريعتر

امتيازات طرح :
م1- ارزيابي دروني ساده تر - به كمك رايانه
م 2- افزايش امكان نظارت - ارتقاء عملكرد دانشگاه
 م3- ابزاري جهت راهنمايي به مسئولين - علاوه بر انجام ارزيابي 
      م4- افزايش اعتبار ارزيابي دروني - بر اساس مطالعات نظري- طراحي توسط گروه - دو منبع پاسخ دهنده به يك سؤال
م 5- گسترش ارزيابي به همه ي ابعاد دانشگاه - 15 بعد
م6- تأكيد بر بررسي كمي و كيفي در هر بعد
م7- امكان بازنگري و ارتقاء در سال هاي بعد
م8- فراهم آمدن زمينه براي بانك سوابق عملكرد مديران - ثبت تغييرات ايجاد شده توسط هر مدير - امكان مرتبط شدن سوابق يا ساير مؤسسات
م9- صرفه جويي قابل توجه در هزينه