ارزشیابی کیفیت تدریس

سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصي شكل مي گيرند. از اين رو لازم است تا همواره كيفيت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتايج حاصل، مسير فعاليتها و اقدامات در راستاي تحقق اهداف مورد نظر، هدايت گردد.
مهمترين ابزار دستيابي به كيفيت، ارزشيابي است.
انجام ارزشيابي از شيوه تدريس اعضاي هيأت علمي، براي بهبود كيفيت آموزشي دانشگاه  مي باشد. ارزشيابي كيفيت تدريس يكي از اقدامهاي
اساسي دفتر نظارت و ارزيابي است كه در چارچوب خط مشي هاي دانشگاه و ضوابط مربوطه، پايان هر نيمسال انجام مي شود. 

/Unitcontents/fa-ir/FA-SupAs/Editor/Documents/ar.pdf