معرفی

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال 1368 با مديريت آقاي دكتر فرزاد عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك
و با هدف نظارت بر كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي از طريق نظرخواهي از دانشجويان شروع به فعاليت نمود .
مديران قبلي اين دفتر :
1- آقاي دكتر فرزاد      عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك
2- آقاي دكتر آذرنيوشه     عضو هيأت علمي گروه تاريخ
3- آقاي دكتر ثقه الاسلامي    عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي
4- آقاي دكتر نظامي    عضو هيأت علمي گروه فيزيك
5- آقاي دكتر كيخا     عضو هيأت علمي گروه شيمي
6- آقاي دكتر خشنودي    عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي
7- آقاي دكتر محمدرضا قاسمي  عضو هيأت علمي گروه مهندسي عمران
هم اكنون اين دفتر با مديريت آقاي دكتر عليرضا سبحاني عضو هيأت علمي گروه فيزيك مشغول به فعاليت مي باشد.