هیأت ممیزه 
اعضای هيأت مميزه (حقوقی و حقيقی) به شرح جدول زير است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته تحصیلی

شماره حکم

تاریخ حکم

1

دکتر علیرضا بندانی

استاد

سم شناسی

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

2

دکتر  فرحناز مهنا

استادیار

مهندسی برق - مخابرات

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر هیات ممیزه

3

دکتر  احمد اکبری

استاد

مهندسی اقتصاد کشاورزی

15/158483

93/08/28

4

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

استاد

زبان و ادبیات انگلیسی

15/158484

93/08/28

5

دکتر فرهاد شهرکی 

استاد

مهندسی شیمی

15/158472

93/08/28

6

دکتر امین بهزادمهر

استاد

مهندسی مکانیک

15/158473

93/08/28

7

دکتر علی ابراهیمی

استاد

شیمی فیزیک

15/158474

93/08/28

8

دکتر اکبر گلچین

استاد

ریاضی

15/158475

93/08/28

9

دکتر سعید مرتضوی

استاد

مدیریت - رفتاری

15/158476

93/08/28

10

دکتر مهدی جلیلی

استاد

فرهنگ و تمدن اسلامی

15/158477

93/08/28

11

دکتر  حسین نگارش

دانشیار

جغرافیای طبیعی

15/158478

93/08/28

12

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

15/158479

93/08/28

13

دکتر  علی‌اکبر مهماندوست خواجه‌داد

دانشیار

فیزیک هسته ای

15/158480

93/08/28

14

دکتر جعفر ولیزاده

دانشیار

کشاورزی

15/158481

93/08/28

15

دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشیار

مهندسی عمران

15/158482

93/08/28

هيأت

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای 5 كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد: 
1- کميسيون تخصصی علوم انسانی 1 هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
2- کميسيون تخصصی  علوم انسانی 2 هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
3- کميسيون تخصصی علوم پايه هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
4- کميسيون تخصصی فنی و مهندسی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
5- کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
مسئول دبیرخانه : دکتر جعفر ولیزاده
کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری - خانم رحمانی