هیأت ممیزه

 
اعضای هيأت مميزه (حقوقی و حقيقی) به شرح جدول زير است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته تحصیلی

شماره حکم

تاریخ حکم

1

 دکتر علیرضا بندانی

استاد

سم شناسی

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

2

 دکتر  فرحناز مهنا

استادیار

مهندسی برق - پردازش داده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر هیات ممیزه

3

دکتر درمحمد کردی تمندانی

دانشیار

ژنتیک

معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه

4

دکتر  احمد اکبری

استاد

اقتصاد کشاورزی

15/254470

95/11/12

5

دکتر علی اکبر صبوری

استاد

شیمی-دانشگاه تهران

15/254468

95/11/12

6

دکتر مصطفی بهزادفر

استاد

طراحی شهری - دانشگاه علم و صنعت

15/254469

95/11/12

7

دکتر پرویز رضوانی مقدم

استاد

زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه فردوسی مشهد

15/254463

95/11/12

8

 دکتر حمیدرضا پوررضا

دانشیار

مهندسی کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

15/261844

95/11/19

9

 دکتر امین بهزادمهر

استاد

مهندسی مکانیک

15/254471

95/11/12

10

 دکتر رهبر رحیمی

استاد

مهندسی شیمی

15/254473

95/11/12

11

دکتر فرهاد شهرکی 

استاد

مهندسی شیمی

15/254478

95/11/12

12

دکتر علی ابراهیمی

استاد

شیمی فیزیک

15/254479

95/11/12

13

 دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

15/254475

95/11/12

14

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

استاد

زبان و ادبیات فارسی

15/254477

95/11/12

15

 دکتر  حسین نگارش

استاد

جغرافیای طبیعی

15/254474

95/11/12

16

  دکتر  محمد علی منصوری بیرجندی

دانشیار

مهندسی برق - الکترونیک

15/254466

95/11/12

17

 دکتر  حسن میش مست نهی

دانشیار

ریاضی کاربردی

15/254467

95/11/12

18

 دکتر  عبدالوهاب پورقاز

دانشیار

آموزش و پرورش

15/254465

95/11/12

19

 دکتر  امیرحمزه سالارزائی

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

15/254464

95/11/12


هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای 6 كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد: 
1- کميسيون تخصصی علوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
2- کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
3- کميسيون تخصصی علوم پايه هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
4- کميسيون تخصصی فنی و مهندسی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
5- کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
6- کميسيون تخصصی  هنر هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
مسئول دبیرخانه : دکتر جعفر ولیزاده
کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری - خانم رحمانی